Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за планиране, възлагане, провеждане на обществени поръчки и контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българската телеграфна агенция | .pdf