"Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение"

  • 28.11.2017
  • София
  • 32:06 мин.

За да подкрепим децата и младежите с увредено зрение във формирането на тяхната физическа и вербална увереност, предстои да внедрим и направим устойчив на наша почва опита на партньорите от Уелс: - организиране и провеждане на театрални уъркшопи с деца и млади хора с увредено зрение с цел развитие на вербална и физическа увереност в изразяването; - повишаване информираността по отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с увредено зрение, както сред специалистите, които се грижат за тях и подпомагат процеса на тяхното развитие, така и сред самите родители.     Координатор на проекта е Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО), а партньори са: СУУНЗ "Луи Брайл", София, СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", Варна, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение и UCAN Productions, Уелс.  Проектът е подпомогнат от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" - номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01.