ЗОП

 • Съобщение за обществена поръчка

  обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на СБДПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД. Поканата е публикувана в Регистъра на обще...

 • В изпълнение на чл.101 б, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви изпращам настоящето съобщение за обществена поръчка...

  Възложител: Столична община Предмет на поръчката: Доставка на обувки по проект "Разкриване на социални услуги в общността", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2007-2013 г. Допълнителна информация: https://platform.negometrix.com /PublicBuyerProfile /Published...

 • Съобщение за обществена поръчка на Столичната община

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител Столична община Обект на поръчката Строителство Предмет на поръчката "Аварийно поддържане на пътни ...

 • УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"ЕАД обявява процедура по ЗОП

  УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"ЕАД обявява процедура на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 във вр. с чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет:"Изпълнение на ремонтнистроително-монтажни работи на обект: 1.1.Обособена позиция номер 1: Покрив над стационара при УМБАЛ "СВЕТА ...

 • УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД обявява процедура на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 във вр. с чл. 101а от Закона за обществе...

  14, ал. 4, т. 2 във вр. с чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки ...

 • Съобщение за публикувана публична покана по ЗОП

  Със Заповед номер 143/25.11.2014г. на основание чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 4, т. 2, предл. I-во от Закона за обществените поръчки, във връзка с необходимостта от провеждане на процедура за Избор на изпълнител за "Осигур...

 • На 18.11.2014 г. под номер 9036189 в сайта на АОП е публикувана публична покана от ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра с предм...

  "Доставка на горивa за нуждите на ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра в две обособени позиции: 1. Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) на дизелово гориво и бензин А95H за МПС; 2. Доставка на маркирано гориво за отопление". На 18.11.2014 г. под номер 903618...

 • ОДЗ "Калина" - Трявна, открива процедура за доставка на хранителни продукти за 2015 г.

  ОДЗ "Калина" гр. Трявна, ул. "Възрожденска" номер 14 със заповед на директора номер 53 от 14.11.2014 на основание чл. 37 ал.1 от ЗНП , чл. 147 ал.1, т. 1 и т. 5 от ППЗНП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2; разпоредбите на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки ...

 • Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане

  ПРЕСЦЕНТЪР 20 ноември 2014 г. Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане Министерството на отбраната, дирекция "Инвестиции в отбраната", съобщава, в съответствие с параграф 1, т.28а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки...

 • Обект на поръчката Услуга

  Предмет на поръчката "Изграждане на Информационна система "Управление и контрол на обществените поръчки, концесиите, търговете, конкурсите и договорите" в Столична община" Допълнителна информация Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените...

 • ЦДГ "Светлина"-град Трявна обявява обществена поръчка

  ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА" 5350 Трявна, ул. "Васил Априлов"1, тел: 0897 090544 e-mail: cdg_svetlina_trqvna@abv.bg Изх. номер 115/17.11.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ ЦДГ "Светлина" град Трявна, в качеството си на Възложител на обществени поръчки, на основание чл. 27...

 • Обект на поръчката: Строителство .

  Ремонт на Дом за стари хора, Зона Б-5, бл. 4. Допълнителна информация Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2014-0154 от 18.11.2014г., където може да се получи допълнителна информация относно изис...

 • Уведомително писмо от ВиК ЕООД Стара Загора за обществена поръчка

  На основание чл. 101 "б", ал. 3 от ЗОП, "ВиК" ЕООД, гр.Стара Загора, изпраща следното: На 17.11.2014 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувана обществена поръчка с предмет: "Доставка на строителни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора". ...

 • УМБАЛ "Света Екатерина" обявява процедура по Закона за обществените поръчки

  УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"ЕАД обявява процедура на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 във вр. с чл. 101а от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на дву-сегментни текстилни ламинаризатори, съвместими с тава...

 • Министерството на отбраната обявява обществена поръчка

  14 ноември 2014 г. Министерството на отбраната обявява обществена поръчка Министерство на отбраната, Централно военно окръжие, съобщава, че организира възлагането на обществена поръчка, чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: "Изработване н...

 • Съобщение за публикуване на публична покана

  В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за публична покана. Възложител Столична община Обект на поръчката Услуга Предмет на поръчката "Предоставяне и сервизно обслужване на химически, тоалетни кабини на обекти о...

 • Съобщение за медиите

  На основание чл.101 "б", ал.3 от ЗОП, "ВиК" ЕООД, гр.Стара Загора, изпраща следното съобщение: На 14.11.2014г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувана обществена поръчка с предмет: "Доставка на четири автомобила за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора". ...

 • Съобщение за медиите

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВИДИН Адрес ул. "Цар Симеон Велики" No. 119 тел. (094) 60 0886, факс (094) 600886, e-mail: csmp vd@abv.bg Изх.номер 21 /13.11.2014 г. До Средствата за масово осведомяване с копие до:БТА, в...

 • Съобщение до медиите

  О Б Щ И Н А П Е Р Н И К О Б Л А С Т П Е Р Н И К Сертифицирана по ISO 9001: 2008 2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27,ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник открива процедура ...

 • Съобщение за медиите

  Уважаеми Дами и Господа, Община Пазарджик Ви уведомява, че на 13.11.2014 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: "Светлинна празнична украса в гр.Пазарджик- профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж". Про...