ЗОП

 • Столична община - обществена поръчка - съобщение

  В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуги Предмет на поръчката: "Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспор...

 • Община Видин - съобщение

  ОБЩИНА ВИДИН Видин 3700, пл. "Бдинци" щ 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601132; e-mail: kmet@vidin.bg; website: www.vidin.bg С ъ о б щ е н и е Община Видин прекратява Договора за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на Пречиствателна ста...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Строителство Предмет на поръчката: Ремонтни дейности в 4 детски градини: 1.Ремонт на физкултурен салон/музикална ...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Доставка Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на метални шкафове и метални стелажи за нуждите на Сто...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Възложител: Столична община Обект на поръчката: Доставка Предмет на поръчката: "Осигуряване на обслужване от Служба по трудова медицина на служителите в администрацията на Столична община с работодател Кметът на Столична община" Допълнителна информация: Поканата е пуб...

 • 19 СОУ "Елин Пелин" - съобщение за обществена поръчка

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА До Средствата за масово осведомяване 19 СОУ "Елин Пелин" уведомява заинтересованите лица, че открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставката на закуска за децата ...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Възложител: Столична община Обект на поръчката: Доставка Предмет на поръчката: "Доставка и монтаж на 5 броя инсталации за отопление с котли на дървесна биомаса Допълнителна информация: Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки ...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуги Предмет на поръчката: Четирикратно, двустранно измиване на звукоизолиращите и защитни панели, раз...

 • Столична община - обществена поръчка - съобщение

  Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуга Предмет на поръчката: "Извършване на финансов одит на разходите по проект "Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет" по проект "Дигитализация на културното наследство - достъпен ...

 • "Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

  Днес, на 02.03.2016 г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез публикуване на Публична покана с предмет "Провеждане на профилактични медицински прегледи на работниците и служителите в "Столичен Автотранспорт" ЕАД". На основание чл. 10...

 • "Столичен автотранспорт"ЕАД - съобщение за обществена поръчка

  Уважаеми дами и господа, Днес, на 01.03.2016 г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез публикуване на Публична покана с предмет "Доставка на изделия за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на авто...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: услуга Предмет на поръчката: Почистване и осигуряване на проводимостта на водата в речното корито н...

 • УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка

  УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на "Клиника по кардиология" и "Отделение по хирургия и ендоскопски процедури" към УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД". ...

 • Съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: услуга Предмет на поръчката: Почистване и осигуряване на проводимостта на водата в речното корито на река ...

 • "Столичен автотранспорт" ЕАД - обществена поръчка - съобщение

  Обявяване на процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по три обособени позиции Уважаеми дами и господа, Днес, на 23.02.2016г. "Столичен автотранспорт" ЕАД обяви процедура по реда на глава осем "а" от ЗОП чрез пуб...

 • Столичен автотранспорт ЕАД - обществена поръчка

  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване във връзка с откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване" На основание чл. 27 от ЗОП изпращам съобщение за откриване на...

 • "Столичен автотранспорт" ЕАД - съобщение за обществена поръчка

  Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване във връзка с провеждане на процедура, процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на Глава девета от ЗОП с предмет: "Периодична доставка на масла и технологични течности - греси за ...

 • Столична община - Съобщение за обществена поръчка

  Съобщение за обществена поръчка Възложител: Столична община Обект на поръчката: Доставка Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ БУС ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕВОЗ НА 2 ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ Допълнителна информация: Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръ...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Строителство Предмет на поръчката: "Строително - ремонтни и монтажни работи, в изпълнение на Проект "М...

 • Съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Възложител: Столична община Обект на поръчката: услуга Предмет на поръчката: "Абонаментно поддържане и ремонт на Пожароизвестителни инсталации" по обособени позиции: Обособена позиция 1: "Абонаментно подд...