Община Перник - обществена поръчка СЪОБЩЕНИЕ

ZP 17:13:31 19-09-2016
AM1712ZP.009
Община Перник- публична покана за възлагане на обществена поръчка

Община Перник -
обществена поръчка
СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на течни горива - дизел и бензин А95H за нуждите на автомобили на Община Перник по обособени позиции:

Обособена позиция номер 1 - "Доставка на дизел за нуждите на служебните автомобили на Община Перник";

Обособена позиция номер 2 - "Доставка на бензин А95Н за нуждите на служебните автомобили на Община Перник";

Обособена позиция номер 3 - "Доставка на гориво /дизел/ за новозакупено специализирано транспортно средство по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.002 "Независим живот", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ";

Обособена позиция номер 4 - "Доставка на гориво по Проект "Услуги за ранно детско развитие в община Перник" - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0040-C01, Процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" по Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз".


Обявата е публикувана в портала на АОП ID 9056624.
ОБЩИНА ПЕРНИК
/АМ/