ОБЩИНА ВИДИН - СЪОБЩЕНИЕ по чл.101 б, ал.3 от ЗОП

Община Видин публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2016 г.”

Прогнозна стойност на поръчката: до 62 299.61 лв. /шестдесет и две хиляди двеста деветдесет и девет лева и 89 ст./ без ДДС.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 часа на 22.04.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Видин, пл. „Бдинци” 2, Информационен център.

Офертите ще бъдат отворени на 25.04.2016 г. от 10:00 ч., в заседателната зала на VІ етаж в сградата на Община Видин от комисия, назначена със Заповед от Възложителя.

Цялата информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052757 и в интернет страницата на Община Видин http://vidin.bg//pages/Publichna-pokana-po-Glava-Osma-a-ot-ZOP-s-predmet--1653.