Столична община - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:22:31 14-04-2016
AM1221ZP.001
Столична община - обществена поръчка - съобщение

Столична община
- съобщение за
обществена поръчка


В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка:

Възложител: Столична община

Обект на поръчката: строителство

Предмет на поръчката: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) съгласно Работни проекти за "Преустройство на съществуващи котелни помещения, с цел преминаване към работа с гориво дървесна биомаса и обособяване или изграждане на нови стопанства за гориво" в следните обекти:

170 СОУ "Васил Левски", кв. Курило, район Нови Искър;
115 ОУ "Св.Кирил и Методий", с.Горни Богров, район Кремиковци;
116 ОУ "Паисий Хилендарски", с.Яна, район Кремиковци;
156 ОУ "Васил Левски", квартал Кремиковци, район Кремиковци;
15 ЦДГ "Щурче", 44 СДЯ и Детска кухня, с.Бистрица, район Панчарево


Допълнителна информация: Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2016-0048, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
Обявлението и решението за настоящата поръчка са публикувани на 14.04.2016 г.


С уважение:
Елена Анастасова
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. "Париж" номер 3, Партер, Стая номер 5
Тел.: 02 9377 246
Факс: 02 9377 558
e-mail: e.anastasova@sofia.bg
/АМ/