СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ZP 10:33:01 11-04-2016
AM1032ZP.002
Областна администрация - Враца - съобщение за обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА


В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам настоящото Съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

Възложител: Областна администрация - Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация", 1

Предмет: "Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път" - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца".

Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен представител в срок до 16.00 часа на 21.04.2016 г. /четвъртък/ в сградата на Областна администрация Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация", 1, Първи етаж, Център за информация и административни услуги.

Когато офертата е изпратена по пощата участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/получаване преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в Публичната покана.

Офертите ще се отварят на 22.04.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала, находяща се в сградата на Областна администрация - Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация", 1, Четвърти етаж.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 11.04.2016 г., под номер 9052324. Документацията за участие е публикувана в Рубриката "Профил на купувача" в Интернет страницата на Областна администрация - Враца на адрес: www.vratsa.bg

11.04.2016 г.
/АМ/