Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

ZP 15:06:01 01-04-2016
AM1505ZP.008
Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

Община Кочериново
- съобщение за
обществена поръчка


Относно: Избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.".

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагане на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за публикувано от Нас в регистъра на Агенцията за обществени поръчки Обявление за възлагане на поръчка, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 -"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.". Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния интернет портал на община Кочериново http://www.ob-kocherinovo.bg/ "Профил на купувача" - http://www.ob-kocherinovo.bg/ Профил-на-купувача/


Дата: 01.04.2016 г.


С уважение:
Иван Минков - Кмет на община Кочериново
/АМ/