Община Видин - съобщение за обществена поръчка

ZP 11:47:31 25-03-2016
AM1147ZP.002
Община Видин - съобщение за обществена поръчка

Община Видин - съобщение
за обществена
поръчка


ОБЩИНА ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" номер 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;
e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


Община Видин Ви уведомява, че на 24.03.2016 г. е публикувана в Регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени поръчки открита процедура с номер 1200-4068/24.03.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта "Баба Вида" и адаптацията му като археологически музей - епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ тV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин" с възложител Община Видин. Прогнозната стойност на поръчката е 11 033,67 (единадесет хиляди и тридесет и три лева, шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС.
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер 24-10-М3-35/24.04.2015 г., подписан между Министерство на културата и Община Видин по Програма БГ 08 "Културно наследство и съвременно изкуство" в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия".
/АМ/