Община Видин - съобщение

ZP 13:13:01 16-03-2016
AM1312ZP.001
Община Видин - съобщение

Община
Видин -
съобщение


ОБЩИНА ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" щ 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601132;
e-mail: kmet@vidin.bg; website: www.vidin.bg


С ъ о б щ е н и е

Община Видин прекратява Договора за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води" (ПСОВ) - гр. Видин". След изтичане на 14-дневното предизвестие за прекратяване на Договора до Изпълнителя, Договорът е прекратен на 15.03.2016 г. Причините за прекратяване на Договора са грубо и системно нарушаване на договорните разпоредби от Изпълнителя. Следва освобождаване на Обекта до 31.03.2016 г. Община Видин ще продължи действията по влизането във владение на заплатеното Оборудване. Предстои провеждането на нов търг за избор на Изпълнител, който да завърши проекта.
/АМ/