19 СОУ "Елин Пелин" - съобщение за обществена поръчка

ZP 08:30:01 11-03-2016
AM1741ZP.007 08:30
19 СОУ "Елин Пелин" - съобщение за обществена поръчка

19 СОУ "Елин Пелин"
- съобщение за
обществена поръчка


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
До
Средствата за масово осведомяване


19 СОУ "Елин Пелин" уведомява заинтересованите лица, че открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставката на закуска за децата от подготвителните групи и за учениците от I-ви до IV-ти клас в 19 СОУ Елин Пелин".
Публичната покана е публикувана на 10.03.2016 г. под номер ID 9051143 в портала за обществени поръчки на АОП и в профила на купувача http://19sou.bg/filepage/profil-na-kupuvacha. В профила на купувача заедно с поканата са публикувани и приложенията към нея.
/АМ/