УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка

ZP 09:56:31 29-02-2016
AM0954ZP.003
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД - обществена поръчка - съобщение

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
обявява обществена
поръчка


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на "Клиника по кардиология" и "Отделение по хирургия и ендоскопски процедури" към УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД".

Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на 12.03.2016 г.
Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" щ 52А, гр. София - 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите:14.03.2016 г., 10,00 ч.
Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.
ID номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки:9050848;
Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки: 29.02.2015 г.
/АМ/