Столичен автотранспорт ЕАД - обществена поръчка

ZP 15:19:31 18-02-2016
AM1518ZP.005
Столичен автотранспорт ЕАД - обществена поръчка

Столичен
автотранспорт ЕАД -
обществена поръчка


Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване във връзка с откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване"

На основание чл. 27 от ЗОП изпращам съобщение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 2 (два) броя електрогенератори за аварийно захранване", която е публикувана в сайта на АОП и в Профила на купувача в сайта на възложителя - "Столичен автотранспорт" ЕАД.



/АМ/