"Столичен автотранспорт" ЕАД - съобщение за обществена поръчка

ZP 12:53:31 15-02-2016
AM1252ZP.003
"Столичен автотранспорт" ЕАД - съобщение за обществена поръчка

"Столичен автотранспорт" ЕАД -
съобщение за
обществена поръчка


Относно: Съобщение до средствата за масово осведомяване във връзка с провеждане на процедура, процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, по реда на Глава девета от ЗОП с предмет: "Периодична доставка на масла и технологични течности - греси за автобуси"

На основание чл.101б, ал.3 от ЗОП ви изпращам съобщение за обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: "Периодична доставка на масла и технологични течности - греси за автобуси", която е публикувана в сайта на АОП и в Профила на купувача в сайта на възложителя - "Столичен автотранспорт" ЕАД. Приложение: сканирано копие на писмо изх. номер 432 от 15.02.2016 г.


/АМ/