Извършване на пробовземане и лабораторни анализи (мониторинг) на повърхностни води, подземни води, инфилтрат, въздух, почви и шум

ZP 16:47:01 26-10-2015
AM1646ZP.009
Столична община - обществена поръчка

Извършване на пробовземане и лабораторни анализи
(мониторинг) на повърхностни води, подземни води,
инфилтрат, въздух, почви и шум


В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: Извършване на пробовземане и лабораторни анализи (мониторинг) на повърхностни води, подземни води, инфилтрат, въздух, почви и шум на територията на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" - площадка "Садината" и площадка "Хан Богров" по обособени позиции:

Обособена позиция номер 1 Извършване на мониторинг на води;

Обособена позиция номер 2 Извършване на мониторинг на въздух;

Обособена позиция номер 3 Извършване на мониторинг на шум;

Обособена позиция номер 4 Извършване на мониторинг на почви;

Обособена позиция номер 5 Изпитване на утайки от ПСОВ "Садината",

код по КОП 71900000

Допълнителна информация
Поканата е публикувана на 26.10.2015 г. на Портала за обществени поръчки, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА", под уникален код 9047085, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и за изпълнение на поръчката.
/АМ/