Доставка на съдове за съхранение на спомагателни материали и съдове за съхранение на отпадъци

ZP 10:23:31 05-10-2015
AM1022ZP.003
Столична община - обществена поръчка

Доставка на съдове за съхранение
на спомагателни материали и съдове
за съхранение на отпадъци


Съобщение за обществена поръчка:


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Доставка

Предмет на поръчката:
Доставка на съдове за съхранение на спомагателни материали и съдове за съхранение на отпадъци за нуждите на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци".

Допълнителна информация
Процедурата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер 00087-2015-0113 на 02.10.2015 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.С уважение:
Теодор Христов
Столична община
Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
ул. ''Париж'' номер 3, Партер, Стая номер 1
Тел.: 02 9377 366
Факс: 02 9377 324
e-mail: t.hristov@sofia.bg
/АМ/