"Дунав мост Видин- Калафат" АД обявява обществена поръчка за целогодишно поддържане на Дунав мост Видин-Калафат през оперативния сезон 2015-2016 година

ZP 15:06:01 30-09-2015
NI1505ZP.002
обществена поръчка - "Дунав мост Видин- Калафат" АД - поддържане

"Дунав мост Видин- Калафат" АД обявява обществена поръчка за
целогодишно поддържане на Дунав мост Видин-Калафат
през оперативния сезон 2015-2016 година


На основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, на 30.09.2015 г.,
"Дунав мост Видин-Калафат" АД публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет:
"Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година" с Възложител: "Дунав мост Видин-Калафат" АД. Прогнозната стойност на поръчката е до 264 000 лв. без ДДС. Оферти за участие в процедурата могат да се подават всеки ден до 17.00 ч. на 09.10.2015 г. на адрес: с. Антимово 3776, ж.к."Местност Гриндури",ул."96", номер 4.
Офертите ще бъдат отворени на 13.10.2015 г. от 11:00ч. от комисия назначена от Възложителя.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на "Дунав мост Видин-Калафат" АД: http://www.vidincalafatbridge.bg/.

С уважение, инж. Любомир Низамов,
Изпълнителен директор на "Дунав мост Видин-Калафат" АД/НИ/