"Дунав мост Видин- Калафат" АД обявява обществена поръчка за закупуване на автомобил за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД

ZP 10:48:31 23-09-2015
NI1047ZP.001
съобщение - обществена поръчка - "Дунав мост Видин- Калафат" АД

"Дунав мост Видин- Калафат" АД обявява
обществена поръчка за закупуване на автомобил
за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД


На основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, на 23.09.2015 г. "Дунав мост Видин- Калафат" АД публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет: "Доставка и закупуване на един брой високопроходим автомобил за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат" АД".

Прогнозната стойност на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават всеки ден до 17.00 ч. на 02.10.2015 г. на адрес: гр. Видин, ул. "Цар Александър II" номер 16. Офертите ще бъдат отворени на 06.10.2015 г. от 11:00ч. от комисия, назначена от Възложителя.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на "Дунав мост Видин- Калафат" АД: http://www.vidincalafatbridge.bg/.


ИНЖ. ЛЮБОМИР НИЗАМОВ

Изпълнителен директор на "Дунав мост Видин-Калафат"АД


/НИ/