СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам настоящото съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

Възложител: НУ „Иван Вазов“ - Враца, бул. „Демокрация“, № 32

Предмет: „Производство и доставка на закуски  за децата от ПГ и учениците от I до IV клас  на  НУ “Иван Вазов” – Враца за учебната 2015/2016 година“.

Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен представител в срок до 12,00 часа на 27.08.2015 г. /четвъртък/ в сградата на НУ“Иван Вазов“ – Враца. Когато офертата е изпратена по пощата участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/ получаване преди крайният срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

 

Документите за участие се запечатват в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис : Оферта за изпълнение на услуга с предмет „Производство и доставка на закуски  за децата от ПГ и учениците от I до IV клас  на  НУ “Иван Вазов ” – Враца за учебната 2015/2016 година“, наименование, адрес и телефон на кандидата.

Офертите ще се отварят на 03.09.2015 г. от 14,00 часа в НУ“Иван Вазов“ – Враца.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.08.2015 г., под № 9044918. Документацията за участие е публикувана в рубриката „Профил на купувача“ в интернет страницата на НУ „Иван Вазов“ - Враца на адрес: www nuivanvazov-vr.org.

 

17.08.2015 г.