Доставки на медицински изделия и принадлежности за нуждите на "Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена" при УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД

ZP 09:51:01 17-08-2015
AM0950ZP.002
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД - съобщение за обществена поръчка

Доставки на медицински изделия и принадлежности
за нуждите на "Лаборатория по клинична микробиология
и болнична хигиена" при УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на "Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, във връзка с преминаването на лабораторията към европейския стандарт (EUCAST) за оценка чувствителността на бактериите към антибиотици".

Място и срок за получаване на офертите: до 16.30 ч. на 26.08.2015 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр. София - 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.

Място и дата на отваряне на офертите: 27.08.2015 г., 10.00 ч. Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.

Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки:17.08.2015 г.
/АМ/