СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ZP 11:49:31 14-08-2015
AM1149ZP.002
Враца - СОУ "Никола Войводов" - обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам настоящото съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.
Възложител: Средно общообразователно училище "Никола Войводов",
гр. Враца, ж.к. "Дъбника"

Предмет:"Производство и доставка на закуски и доставка на плодове за учениците от I до IV клас на СОУ "Никола Войводов" - гр. Враца за учебната 2015/2016 година и за учебната 2016/2017 година". Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен представител в срок до 15.00 часа на 25.08.2015 г. /вторник / в сградата на СОУ "Никола Войводов". Когато офертата е изпратена по пощата участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/ получаване преди крайния срок за подаване на оферти посочен в публичната покана.

Документите за участие се запечатват в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис: Оферта за изпълнение на услуга с предмет"Производство и доставка на закуски и доставка на плодове за учениците от I до IV клас на СОУ "Никола Войводов" - гр. Враца за учебната 2015/2016 година и за учебната 2016/2017 година", наименование, адрес и телефон на кандидата.
Офертите ще се отварят на 26.08.2015г. от 10.00 часа в сградата на СОУ "Никола Войводов" - гр. Враца
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.08.2015 г., под номер 9044849. Документацията за участие е публикувана в рубриката "Профил на купувача" в интернет страницата на СОУ "Никола Войводов" гр. Враца на адрес: sou-nikola-voivodov.org

14.08.2015 г.
/АМ/