Обществена поръчка на Столична община за доставка на канцеларски материали

ZP 11:49:31 22-07-2015
AM1149ZP.001
Столична община - обществена поръчка

Обществена поръчка
на Столична община за доставка
на канцеларски материали


Възложител
Столична община

Обект на поръчката
Доставки

Предмет на поръчката
"Доставка на канцеларски материали във връзка с изпълнението на Проект BG051PO001-5.2.15-0008-СО001 - "Изграждане на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства "Св. Параскева" в Столична община" по ОПРЧР".

Допълнителна информация
Решение и обявление за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00087-2015-0085 от 22.07.2015г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.


/АМ/