СОУ "Христо Ботев", гр. Враца - съобщение за обществена поръчка, възложена чрез публична покана

ZP 11:39:01 20-07-2015
AM1138ZP.004
СОУ "Христо Ботев", гр. Враца - съобщение за обществена поръчка

СОУ "Христо Ботев", гр. Враца -
съобщение за обществена поръчка,
възложена чрез публична покана


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам настоящото съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

Възложител: СОУ "Христо Ботев", гр. Враца, ул. "Генерал Леонов" 37

Предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина"

Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен представител в срок до 17.00 часа на 31.07.2015 г. /петък / в сградата на СОУ "Христо Ботев". Когато офертата е изпратена по пощата участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/получаване преди крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

Документите за участие се запечатват в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надпис: Оферта за изпълнение на услуга с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина", наименование, адрес и телефон на кандидата.

Офертите ще се отварят на 05.08.2015 г. от 10.00часа в СОУ "Христо Ботев", стая номер 303.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 20.07.2015 г., под номер 9043984. Документацията за участие е публикувана в рубриката "Профил на купувача" в интернет страницата на СОУ "Христо Ботев" гр. Враца на адрес: sop.bg/hristobotev-66


20.07.2015 г.
/АМ/