Дунав мост Видин-Калафат АД обявява обществена поръчка с предмет: Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин-Калафат " АД

ZP 16:29:01 13-07-2015
NI1628ZP.006
съобщение - обществена поръчка - "Дунав мост Видин-Калафат" АД

"Дунав мост Видин-Калафат" АД обявява обществена поръчка
с предмет: "Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин- Калафат " АД


СЪОБЩЕНИЕ
по
чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП

На основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП на 13.07.2015 г. "Дунав мост Видин-Калафат" АД публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си обявление и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин-Калафат " АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени".
Прогнозната стойност на поръчката е 390 000 лв. без ДДС.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават всеки ден до 17.00 ч. на 03.09.2015 г. на адрес: гр. Видин, ул. "Цар Александър II" номер 16. Офертите ще бъдат отворени на 07.09.2015 г. от 11:00ч. от комисия назначена от Възложителя.
Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на "Дунав мост Видин- Калафат" АД: http://www.vidincalafatbridge.bg/.

С уважение:

ИНЖ. ЛЮБОМИР НИЗАМОВ
Изпълнителен директор на "Дунав мост Видин-Калафат"АД/НИ/