Столична община обявява обществена поръчка за осигуряване на транспорт за нуждите на Семейно-консултативния център, Центъра за майчино и детско здраве и Центъра за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск

ZP 15:28:01 10-07-2015
NI1527ZP.001
Столична община - обществена поръчка - транспорт

Столична община обявява обществена поръчка за осигуряване на транспорт
за нуждите на Семейно-консултативния център, Центъра за майчино и детско здраве и Центъра за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск


Възложител: Столична община

Обект на поръчката: Услуги

Предмет на поръчката: Осигуряване на обикновен /пътнически/ транспорт за нуждите на Семейно-консултативен център, Център за майчино и детско здраве, Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания и Център за специализирана резидентна грижа за малки деца с увреждания по проект BG051PO001-5.2.15-0008-С0001 - "Изграждане на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства "Св. Параскева" в Столична община" по ОПРЧР".

Допълнителна информация: Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9043711 където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.
/НИ/