УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка за отпечатване и доставка на медицински и други формуляри, бланки, пликове и етикети

ZP 10:37:00 25-06-2015
AM1036ZP.004
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД - обществена поръчка

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка
за отпечатване и доставка на медицински и други формуляри,
бланки, пликове и етикети


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка с
предмет:
"Отпечатване и доставка на медицински и други формуляри, бланки,
пликове и
етикети за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД";
Пълният текст на публичната покана, както и образците на
документи са
публикувани в Интернет адреса на възложителя, в "Профил на
купувача",
http://www.uhsek.com/puborders
Датата на публикуване в Регистъра на обществените поръчки:
25.06.2015 г.
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
07.07.2015 г.
Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "СВЕТА
ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр. София -
1431, "Деловодство",, тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите: 08.07.2015 г., 10.00 ч.
Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина"
ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.

/АМ/