УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка за доставка на тонери, мастилници и барабани за принтери, копирни и многофункционални машини

ZP 09:40:02 25-06-2015
AM0939ZP.002
УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД - обществена поръчка

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка
за доставка на тонери, мастилници и барабани за принтери,
копирни и многофункционални машини


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка, чрез
публична покана с предмет: "Доставки на тонери, мастилници
(мастила и ролки) и барабани за принтери, копирни и
многофункционални машини за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина"
ЕАД".

Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
06.07.2015 г.
Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "СВЕТА
ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр. София -
1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.

Място и дата на отваряне на офертите: 07.07.2015 г., 13,00 ч.
Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина"
ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер52 А./АМ/