Столична община обявява обществена поръчка за доставка на контейнери за разделно събиране на био-отпадъци

ZP 16:41:00 05-05-2015
NI1640ZP.005
Столична община- обществена поръчка - био-отпадъци

Столична община обявява обществена поръчка
за доставка на контейнери за разделно събиране
на био-отпадъци


В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за обществените
поръчки - съобщение за обществена поръчка:

Възложител: - Столична община

Обект на поръчката: - Доставки

Предмет на поръчката: "Доставка на контейнери за разделно
събиране на био-отпадъци - 787 броя за нуждите на ОП "Столично
предприятие за третиране на отпадъци", съгласно техническа
спесификация.

Допълнителна информация: - Подробна информация за обществената
поръчка може да се намери на следния адрес:

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=25304&companyId=20779

/НИ/