Съобщение за обществена поръчка на Областна администрация Враца

ZP 11:23:31 05-05-2015
NI1123ZP.001
Съобщение - обществена поръчка - Враца

Съобщение за обществена поръчка
на Областна администрация
Враца


В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки - съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП.

Възложител: - Областна администрация - Враца, гр. Враца, бул.
"Демокрация" номер 1

Предмет: "Осигуряване на хранителна продукция за участниците в
Шестдесет и деветия Национален поход "Козлодуй - Околчица" -
2015 г."

Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен
представител в срок до 16.00 часа на 15.05.2015 г. /петък/ в
сградата на Областна администрация Враца, гр. Враца, бул.
"Демокрация" 1,първи етаж, Център за информация и
административни услуги. Когато офертата е изпратена по пощата
участникът е длъжен да предвиди нейното входиране/ получаване/
преди крайният срок за подаване на оферти посочен в публичната
покана.
Офертите ще се отварят на 18.05.2015 г. от 10.00 часа в
Заседателната зала, находяща се в сградата на Областна
администрация - Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация" 1, четвърти
етаж.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на 05.05.2015 г., под номер 9041454. Документацията за
участие е публикувана в рубриката "Профил на купувача" в
интернет страницата на Областна администрация - Враца на адрес:
vratsa.bg

/НИ/