Поръчка за доставка на нови и неупотребявани автомобили за нуждите на Столична община

ZP 15:20:01 24-04-2015
NI1519ZP.001
Столична община - поръчка на автомобили

Поръчка за доставка на нови
и неупотребявани автомобили
за нуждите на Столична общинаВъзложител - Столична община

Обект на поръчката - Доставка

Предмет на поръчката - Доставката на нови и неупотребявани
автомобили за нуждите на Столична община

Допълнителна информация - Процедурата е публикувана на сайта на
агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален
номер 00087-2015-0044, публикувана в АОП на 24.04.2015г.,
където може да се получи допълнителна информация относно
изискванията за участие и спецификата на поръчката.

/НИ/