Съобщение за обществена поръчка - Областна администрация - Враца

ZP 10:44:02 24-04-2015
NI1043ZP.001
Обществена поръчка - Областна администрация - Враца

Съобщение
за обществена поръчка -
Областна администрация - Враца


В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки, Ви изпращам настоящото съобщение за процедура по реда
на Глава 8а от ЗОП.

Възложител: Областна администрация - Враца, гр. Враца,
бул. "Демокрация" номер 1

Предмет: "Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс
"Ботев път" - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца".

Офертите се представят лично или чрез надлежно упълномощен
представител в срок до 16.00 часа на 08.05.2015 г. /петък/ в
сградата на Областна администрация Враца, гр. Враца, бул.
"Демокрация" 1, I етаж, Център за информация и административни
услуги. Когато офертата е изпратена по пощата участникът е
длъжен да предвиди нейното входиране/ получаване преди крайният
срок за подаване на оферти посочен в публичната покана.

Офертите ще се отварят на 11.05.2015 г. от 10.00 часа в
Заседателната зала, находяща се в сградата на Областна
администрация - Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация" 1, IV етаж.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на 24.04.2015 г., под номер 9041125. Документацията за
участие е публикувана в рубриката "Профил на купувача" в
интернет страницата на Областна администрация - Враца на адрес:
www.vratsa.bg

24.04.2014 г.

/НИ/