Столична община възлага поръчка за извършване обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата по извънтрудови правоотношения на служителите

ZP 11:26:30 17-04-2015
NI1126ZP.004
Столична община - услуга - поръчка - информация за отчитане

Столична община възлага поръчка
за извършване обработка на информацията за отчитане на труда и
работната заплата по извънтрудови правоотношения на служителите
в общината


Възложител - Столична община

Обект на поръчката - Услуга

Предмет на поръчката - Извършване обработка на информацията за
отчитане на труда и работната заплата и изплащане на суми по
извънтрудови правоотношения на служителите в Столична община,
Столичен общински съвет, заведения за социални услуги и общински
предприятия в т.ч.:

1. Отчитане на труда и работната заплата и изплащане на суми по
извънтрудови правоотношения на служителите в Столична община и
Столичен общински съвет;

2. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в
Дирекция "ПАМДТ";

3. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в
Дирекция "Социални дейности";

4. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в
Заведенията за социални услуги: Дом за възрастни с деменция -
кв. "Княжево"; Дом за възрастни с умствена изостаналост - с.
Подгумер; СУПЦ "Княз Борис т"; Преходно жилище - ул. "Баба Вида"
1; Център за временно настаняване "Св. Димитър"; Център за
временно настаняване на сираци "Св. София"; Център за временно
настаняване на бездомни хора; СОДЦ за социална интеграция на
инвалиди; Военноинвалиден дом - гр. Банкя; ЦСРИ на лица с
проблеми от аутистичния спектър; Дневен център за хора с
психични разстройства; Дом за деца - кв. "Драгалевци"; Център за
обществена подкрепа "Бъдеще; Дневен център за деца с увреждания
- ул. "Сава Филаретов" 23; Защитено жилище за лица с умствени
затруднения; ЦСРИ на лица със зрителни увреждания; Дом за слепи
лица; Дневен център за деца с увреждания "Св. Врач"; ЦНСТ
"Вълшебство"; Защитено жилище за хора с психични разстройства -
с. Подгумер; Защитено жилище "Бъдеще за нас"; Защитено жилище
"Светлина за нас"; Център за кризисно настаняване на бездомни
лица; Наблюдавано жилище за младежи напускащи ДДЛРГ, гр. Нови
Искър.

5. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в
Направление "Архитектура и градоустройство";

6. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в отдел
"Транспортно обслужване" към Дирекция "Транспорт";

7. Отчитане на труда и работната заплата на служителите в ОП
"Туризъм".
включваща: редовна месечна обработка на информацията за труда и
работната заплата на служителите в съответствие с трудовото
законодателство; допълнителни обработки; преизчисляване на
работна заплата за минал период; обработка на хонорари и
изготвяне на справка по чл.73 от ЗДДФЛ; поддържане на архив и
изготвяне на справки, съгласно Заданието за обработка на
информацията.
Допълнителна информация Процедурата е публикувана на сайта на
агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, под уникален номер
00087-2015-0038 където може да се получи допълнителна
информация относно изискванията за участие и спецификата на
поръчката.

/НИ/