УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка

ZP 12:25:00 01-04-2015
NI1224ZP.001
УМБАЛ - обществена поръчка

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
обявява
обществена поръчка


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка, чрез
публична покана с предмет: "Доставки на компютърни конфигурации,
мултимедиен проектор, принтерна техника, мултифункционални
устройства, сървъри, маршрутизатор, необходим за филтриране на
атаки по мрежата, софтуери и масив за съхранение на информация
по мрежата, за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, групирани
в осем обособени позиции, като първата е финансирана по проект:
ФBG051PO001-6.12.0001"Нови възможности за лекарите в България".
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
14.04.2015 г.
Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "СВЕТА
ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр. София -
1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444. Място и дата
на отваряне на офертите: 15.04.2015 г., 10,00 ч.
Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина"
ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.
тD номер на публичната покана в Регистъра на обществените
поръчки: 9040393;
Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра
на обществените поръчки: 01.04.2015г.


/НИ/