УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка

ZP 12:30:00 25-03-2015
NZ1229ZP.044
УМБАЛ - обществена поръчка

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
обявява обществена
поръчка


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка, чрез
публична покана с предмет: "Подмяна на дограма в сградата на
Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ "Света
Екатерина" ЕАД, находяща се на територията на МБАЛ "НКБ" ЕАД,
ул."Коньовица" номер 65, гр. София".
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
03.04.2015 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ
"СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр.
София - 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите: 06.04.2015 г., 10.00 ч.
Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина"
ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.
ID номер на публичната покана в Регистъра на обществените
поръчки: 9040152;
Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра на
обществените поръчки: 25.03.2015 г.
/НЗ/