Публикуване на обява по ЗОП по договор с Българска община - Видин-МБАЛ "Св. Петка"

ZP 11:30:30 18-03-2015
NZ1130ZP.020
ЗОП - поръчка

Публикуване на обява по ЗОП по договор
с Българска община - Видин-МБАЛ
"Св. Петка"


Публикуване на обява по ЗОП по договор с Българска община -
Видин-МБАЛ"Св. Петка"

Изх. номер 777/13.03.2015г.
МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР. ВИДИН
Открива процедура за възлагане на обществена поръчка

МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР. ВИДИН съобщава, че с Решение номер
212/13.03.2015 година е открита процедура по реда на чл.14,
ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна,
гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно
облекло на персонала на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин".
Обявлението за откритата процедура е публикувано в Регистъра
на обществените поръчки под номер 9039725 на 13.03.2015 година.

Д-р Виолета Дочкова
Изп. Директор на
МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин


/НЗ/