Съобщение за обществена поръчка

ZP 10:37:31 17-03-2015
NZ1037ZP.016
ЗОП - съобщение

Съобщение
за обществена
поръчка

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка, чрез
публична покана с предмет: "Доставки на канцеларски материали и
офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД.
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
25.03.2015 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ
"СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр.
София - 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите: 26.03.2015 г.,
10,00 ч. Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света
Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А.
ID номер на публичната покана в Регистъра на
обществените поръчки: 9039833;
Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра
на обществените поръчки: 17.03.2015 г./НЗ/