Съобщение за обществена поръчка

ZP 10:36:00 17-03-2015
NZ1035ZP.015
ЗОП - съобщение

Съобщение
за обществена
поръчка


УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД обявява обществена поръчка, чрез
публична покана с предмет: "Профилактика и сервизно обслужване
на 2 /два/ броя TLC- II System, Портативни конзоли, производство
на Thoratec Corporation USA., съгласно посочени в техническата
спецификация - Приложение номер 8 от поканата за участие
изисквания за профилактика."
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на
25.03.2015 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ
"СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52А, гр.
София - 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите: 26.03.2015 г.,
13,00 ч. Място - Зала номер 1, партерен етаж на УМБАЛ "Света
Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" номер 52 А.
ID номер на публичната покана в Регистъра на
обществените поръчки: 9039836;
Дата на публикуване на публичната покана в Регистъра
на обществените поръчки: 17.03.2015 г./НЗ/