Обществена поръчка от МБАЛ във Видин

ZP 16:53:00 12-03-2015
NZ1652ZP.035
Видин - МБАЛ - обществена поръчка

Обществена поръчка
от МБАЛ във
Видин


МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД,
ГР. ВИДИН
ул. "Цар Симеон Велики" номер 119,
ДO
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО
ОСВЕДОМЯВАНЕМБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР. ВИДИН
Открива процедура за възлагане на обществена поръчка

МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД ГР. ВИДИН съобщава, че с Решение номер
210/12.03.2015 година е открита процедура по реда на чл.14,
ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на МБАЛ
"Света Петка" АД гр. Видин".
Обявлението за откритата процедура е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки под номер 9039695 на 12.03.2015 година.

Д-р Виолета Дочкова
Изп. Директор на
МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин


/НЗ/