ЗОП

 • Община Перник открива процедура за възлагане на обществена поръчка

  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.74, ал.1 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - IV класна пътна мрежа в община Перник. ...

 • Община Перник - обществена поръчка СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Община Перник обявява публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на течни горива - дизел и бензин А95H за нуждите на автомобили на Община Перник по обособени позиции: Обособена...

 • Столична община - обществена поръчка - съобщение

  В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуга Предмет на поръчката: Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужб...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Обект на поръчката: Услуга Предмет на поръчката: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА СОФТУЕРНА СИСТЕМА И ДОСТАВКА НА КИОСК ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ" Прое...

 • ОБЩИНА ВИДИН - СЪОБЩЕНИЕ по чл.101 б, ал.3 от ЗОП

  та информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052757 и в интернет страницата на Община Видин http://vidin.bg//pages/Publichna-pokana-po-Glava-Osma-a-ot-ZOP-s-predmet--1653.

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуги Предмет на поръчката: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуж...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуги Предмет на поръчката: "Организиране на публични информационни събития ...

 • Община Кочериново - Съобщение за обществена поръчка

  Относно: Избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопа...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: строителство Предмет на поръчката: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) съгласно Работни проекти за "Преуст...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: доставка Предмет на поръчката: "Производство, транспорт и монтаж на бето...

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  В изпълнение на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам настоящото Съобщение за процедура по реда на Глава 8а от ЗОП. Възложител: Областна администрация - Враца, гр. Враца, бул. "Демокрация", 1 Предмет: "Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс ...

 • Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

  Относно: Избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяв...

 • Община Кочериново - съобщение за обществена поръчка

  Относно: Избор на изпълнител чрез Публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново ...

 • Община Видин - съобщение за обществена поръчка

  ОБЩИНА ВИДИН Видин 3700, пл. "Бдинци" номер 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132; e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Община Видин Ви уведомява, че...

 • Община Видин - съобщение за обществена поръчка

  ОБЩИНА ВИДИН Видин 3700, пл. "Бдинци" номер 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132; e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ Община Видин Ви уведомява, че на 24.03.2016 г. е публикувана в Регистъра на обществените п...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Услуги Предмет на поръчката:"Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на комплексите за детско хр...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Доставка Предмет на поръчката: Изготвяне на работен проект за обект: "Цялостно електросъоръжаване и електрооборудв...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  Приложено изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: Строителство Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: "Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: услуга Предмет на поръчката: Вътрешно почистване и периодична дезинфекция срещу вредители и насекоми по време на фу...

 • Столична община - съобщение за обществена поръчка

  В изпълнение на чл.27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки изпращаме съобщение за обществена поръчка: Възложител: Столична община Обект на поръчката: услуга Предмет на поръчката: "Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните ...