Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот - част от покривното пространство на сградата на БТА

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващо част от покривното пространство на сградата на БТА | .pdf