Българи в чужбина, обединени във временни обществени съвети, написаха писма до Борисов и Кунева - по-долу е прессъобщението и писмата.

OT 16:13:01 19-01-2015
GG1612OT.001
Българи в чужбина - писма

Българи в чужбина, обединени във временни обществени съвети,
написаха писма до Борисов и Кунева - по-долу е прессъобщението и
писмата.


В писма до премиера Бойко Борисов и до вицепремиера,
отговарящ за българите в чужбина, Меглена Кунева, Временните
обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) изразяват своите
виждания и съмнения във връзка с обявените изслушвания за
председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
Както и въобще с публичните конкурси и изслушвания на
кандидатите за ръководители на държавни агенции в страната.

В писмата си Временните Обществени съвети изразяват своята
тревога от факта, че остават броени дни до крайния срок, 20
януари т.г., за подаване на кандидатури за председател на ДАБЧ,
а все още няма яснота около процедурата, по която ще протекат
обявените изслушвания. "Това може да откаже много потенциални
кандидати. Настояваме процедурата да бъде изцяло публична,
максимално прозрачна и с участие на гражданското общество".,
пишат представителите на ВОС.

Затова от ВОС настояват за следното:

1. Биографиите и концепциите за развитие на ДАБЧ, които
кандидатите ще представят писмено, да бъдат публикувани преди
тяхното публично изслушване.

2. Да бъде предвидена възможност неправителствените организации
и граждани предварително да могат да поставят въпроси към
кандидатите, на които кандидатите да отговарят по време на
изслушването.

3. Изслушването на кандидатите да бъде излъчено онлайн по
Интернет с възможност за конферентна връзка.

4. В комисията, която ще изслушва кандидатите, да бъде
предвидено експертното участие на живеещи извън страната
българи, както и на специалисти и видни общественици в областта,
които не са държавни служители.

Освен това от ВОС очакват, Дче след като има закон, осъждащ
престъпленията на комунизма в България, да не се назначават
бивши служители на ДС. Назначеният председател на ДАБЧ по закон
подлежи на проверка от Комисията по досиетата. Настояваме и
кандидатите за председател, така както кандидатите за народни
представители например, да бъдат проверени и резултатът огласен.

Те изразяват и своите опасения председателското място в ДАБЧ да
не бъде политически изтъргувано. "За българите в чужбина е
неприемлива и възможността, за която вече предупреждават някои
медии, да се изтъргува председателското място в ДАБЧ, в замяна
на подкрепа за правителството от определени политически сили".

В писмото си до г-жа Кунева ВОС формулират и някои конкретни
въпроси, на които кандидатите за председател на ДАБЧ да
отговорят по време на изслушването, във връзка с приетия
неотдавна от МС документ "Национална стратегия за българските
граждани и историческите български общности по света".

ВОС пишат още: "Настояваме предвиденият в Националната стратегия
Съвет по прилагане на стратегията към вицепремиера, отговарящ
за българите извън страната, т.е. към Вас, да бъде сформиран
възможно най-бързо. Този орган е предвидено да бъде сформиран с
акт на Министерски съвет и да работи до избирането на Национален
съвет на българите извън страната".

В писмото си до премиера Борисов ВОС припомнят, че: "българите в
чужбина все още са най-големите инвеститори в икономиката на
България, а в същото време целият бюджет на ДАБЧ за 2015 г. е
644 000 лв. Това е число, значително по-малко дори само от
сумата за наем на националния омбудсман, помещаващ се в частна
сграда в София срещу над 980 000 лв. годишно".

ВОС изразяват и своите разочарования от назначаването без
конкурс или изслушване на председател на Държавната агенция за
бежанците (ДАБ). "Директно назначение от Министерски съвет без
провеждане на каквато и да е обществена дискусия показва
незачитане и погазва обществения интерес"., смятат
представителите на ВОС.

Оригиналите на двете писма, подписани от представители на ВОС от
Франция, САЩ, Германия, Канада, Австралия, Гърция, Испания и
Бразилия може да намерите приложени в текстови файлове (Word).

В приложението има и кратко представяне на Временните ОС.

С най-добри пожелания,
П.Стаматова


p.stamatov@yahoo.com
Tel: +1.847.821.8731, Cell: +1.224.392.9373
www.Eurochicago.com
17 януари 2015 г.

изх. щ 01/18.01.2015До:

Г-н Бойко Борисов,
Министър-председател на Република България

Копие:
Г-жа Меглена Кунева,
Заместник министър-председател на Република България
Mедии


Уважаеми г-н Министър-председател,

Преди малко повече от месец приветствахме Вашата своевременната
реакция по повод писмото от активни българи от пет континента
(Ваш щ 859/27.11.2014), подписано и от представители на
Временните обществени съвети, относно съществени аспекти на
държавната политика към българите извън страната, в т.ч.
необходимостта от провеждането на публичен конкурс за
назначаване на председател на Държавната агенция за българите в
чужбина (ДАБЧ).

Малко по-късно с имейл поздравихме заместник
министър-председателя г-жа Кунева за инициативата за публични
изслушвания на кандидатите за ДАБЧ. Оценихме високо и
ангажимента, поет от нея, в бъдеще да се обявяват публични
конкурси и изслушване за всички кандидати за висши длъжности в
държавните агенции.

Като български граждани, следящи политическия живот в България,
оценихме високо волята за промяна и повече прозрачност, която
показа правителството.

Но изминалият месец донесе разочарования, сред които бе и
назначаването без конкурс или изслушване на председател на
Държавната агенция за бежанците (ДАБ).
Директно назначение от Министерски съвет без провеждане на
каквато и да е обществена дискусия показва незачитане и погазва
обществения интерес.

Разтревожени сме и от факта, че остават броени дни до крайния
срок (20.01.2015 г.) за подаване на кандидатури за председател
на ДАБЧ, а все още няма яснота около процедурата, по която ще
протекат обявените изслушвания, в т.ч. критериите за избор на
председател на ДАБЧ, състава на комисията, начина на провеждане
на самите изслушвания, условията, на които концепциите на
кандидатите трябва да отговарят (детайлите са от особена
важност, а е посочено само, че трябва да са до 5 страници).
Всичко това може да откаже много потенциални кандидати.

За да бъде обективен резултатът от този конкурс, от Временните
обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) настояваме
процедурата да бъде изцяло публична, максимално прозрачна и с
участие на гражданското общество, в т.ч. с представители на
българските граждани извън страната, като отговаря на
стандартите, възприети последните години при попълване на
състава на редица отговорни държавни институции като Централна
избирателна комисия, членове на Конституционния съд, Висш
съдебен съвет, Съдебен инспекторат, ръководители на съдилища и
др .

Ето защо с писмо с изх. щ 02/18.01.2015 до вицепремиера г-жа
Кунева настояваме:

1. Биографиите и концепциите за развитие на ДАБЧ, които
кандидатите ще представят писмено, да бъдат публикувани преди
тяхното публично изслушване .

2. Да бъде предвидена възможност неправителствените организации
и граждани предварително да могат да поставят въпроси към
кандидатите, на които кандидатите да отговарят по време на
изслушването (вж. бележка под линия 2).

3. Изслушването на кандидатите да бъде излъчено онлайн по
Интернет с възможност за конферентна връзка (вж. бележка под
линия 2).

4. В комисията, която ще изслушва кандидатите, да бъде
предвидено експертното участие на живеещи извън страната
българи, както и на специалисти и видни общественици в областта,
които не са държавни служители.

5. Очакваме, че след като има закон, осъждащ престъпленията на
комунизма в България, да не се назначават бивши служители на ДС.
Назначеният председател на ДАБЧ по закон подлежи на проверка от
Комисията по досиетата. Настояваме и кандидатите за
председател, така както кандидатите за народни представители
например, да бъдат проверени и резултатът огласен.

6. За българите в чужбина е неприемлива и възможността, за
която вече предупреждават някои медии, да се изтъргува
председателското място в ДАБЧ в замяна на подкрепа за
правителството от определени политически сили.

Уважаеми г-н Борисов,

В писмото си до г-жа Кунева формулирахме и някои въпроси, на
които кандидатите за председател на ДАБЧ да отговорят по време
на изслушването, във връзка с приетия неотдавна от МС документ
"Национална стратегия за българските граждани и историческите
български общности по света" .
В този документ е предвиден Съвет по прилагане на националната
стратегия към вицепремиера, отговарящ за българите извън
страната, т.е. към г-жа Кунева (вж. стр. 16 от стратегията в
нейния PDF формат)

Настояваме предвиденият Съвет по прилагане на националната
стратегия да бъде сформиран възможно най-скоро с акт на МС и да
работи до избирането на Национален съвет на българите извън
страната.

И накрая Ви обръщаме внимание, че според БАН и НСИ българите в
чужбина все още са най-големите инвеститори в икономиката на
България, а в същото време целият бюджет на ДАБЧ за 2015 г. е
644 000 лв. Това е число, значително по-малко дори само от
сумата за наем на националния омбудсман, помещаващ се в частна
сграда в София срещу над 980 000 лв. годишно.


С уважение,

За Временните обществени съвети в чужбина:
Любомир Гаврилов (Франция)
Петранка Стаматова (САЩ)
Таня Тодорова (Германия)
Максим Божилов (Канада)
Лиляна Димитрова. (САЩ)
Тася Тасова (Австралия)
Стефан Манов (Франция)
Валерия Кертикова (Гърция)
Мира Паунова (Австралия)
Илиана Илиева-Дъбова (Испания)
Атанас Чобанов (Франция)
Божидар Попов (Бразилия)
Борис Танушев (Франция)
Васил Халачев (Испания)
Петьо Петров (Франция)
Велислава Генадиева (Испания)
Екатерина Янева (Франция)
Веселина Георгиева (Испания)
Димитрина Ланг (Германия)
Галя Стоянова (Германия)


Повече за подписалите и за ВОС може да намерите на адрес:
www.globalbulgaria.org


------------------

17 януари 2015 г.

изх. щ 02/18.01.2015До:

Г-жа Меглена Кунева,
Заместник министър-председател на Република България

Копие:
Държавна агенция на българите в чужбина
Mедии


Уважаема г-жо Кунева,

Преди малко повече от месец приветствахме Вашата своевременната
реакция по повод писмото от активни българи от пет континента
(Ваш щ 859/27.11.2014), подписано и от представители на
Временните обществени съвети, относно съществени аспекти на
държавната политика към българите извън страната, в т.ч.
необходимостта от провеждането на публичен конкурс за
назначаване на председател на Държавната агенция за българите в
чужбина (ДАБЧ). Тогава Ви поздравихме не само за инициативата за
публично изслушване на кандидатите, но и оценихме високо
ангажимента Ви да се обявяват публични конкурси и изслушване за
кандидатите за висши длъжности в държавните агенции.

Като български граждани, следящи политическия живот в България,
оценихме високо волята за промяна и повече прозрачност, която
показа правителството.

Но изминалият месец донесе разочарования, сред които бе и
назначаването без конкурс или изслушване на председател на
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Тревожи ни и фактът, че остават броени дни до крайния срок
(20.01.2015 г.) за подаване на кандидатури за председател на
ДАБЧ, а все още няма яснота около процедурата, по която ще
протече обявеният конкурс, в т.ч. критериите за избор на
председател на ДАБЧ, състава на комисията, начина на провеждане
на изслушванията, условията, на които концепциите на кандидатите
трябва да отговарят (детайлите са от особенна важност, а е
посочено е само, че трябва да са до 5 страници). Всичко това
може да откаже много потенциални кандидати.

За да бъде обективен резултатът от този конкурс, от Временните
обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) настояваме
процедурата да бъде изцяло публична, максимално прозрачна и с
участие на гражданското общество, в т.ч. с представители на
българските граждани извън страната, като отговаря на
стандартите, възприети последните години при попълване на
състава на редица отговорни държавни институции като Централна
избирателна комисия, членове на Конституционния съд, Висш
съдебен съвет, Съдебен инспекторат, ръководители на съдилища и
др .

Конкретно, настояваме:

1. Биографиите и концепциите за развитие на ДАБЧ, които
кандидатите ще представят писмено, да бъдат публикувани преди
тяхното публично изслушване .

2. Да бъде предвидена възможност неправителствените организации
и граждани предварително да могат да поставят въпроси към
кандидатите, на които кандидатите да отговарят по време на
изслушването (вж. бележка под линия 2).

3. Изслушването на кандидатите да бъде излъчено онлайн по
Интернет с възможност за конферентна връзка (вж. бележка под
линия 2).

4. В комисията, която ще изслушва кандидатите, да бъде
предвидено експертното участие на живеещи извън страната
българи, както и на специалисти и видни общественици в областта,
които не са държавни служители.

5. Очакваме, че след като има закон, осъждащ престъпленията на
комунизма в България, да не се назначават бивши служители на ДС.
Назначеният председател на ДАБЧ по закон подлежи на проверка от
Комисията по досиетата. Настояваме и кандидатите за
председател, така както кандидатите за народни представители
например, да бъдат проверени и резултатът огласен.

6. За българите в чужбина е неприемлива и възможността, за
която вече предупреждават някои медии, да се изтъргува
председателското място в ДАБЧ в замяна на подкрепа за
правителството от определени политически сили.

От друга страна, намираме за необходимо да припомним, че макар
и изключително закъсняла, през изминалата година беше приета и
"Национална стратегия за българските граждани и историческите
български общности по света".
Сред различни работни групи на държавната администрация
работата по подобна стратегия течеше още от 2006 г. без
съществен резултат. Процесът получи ускоряване едва след
президентските избори през 2011 г., благодарение на личната
ангажираност на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова и екипа на
президентството. По тяхна инициатива бяха проведени и две срещи
на българи в чужбина: в Брюксел (февруари 2012 г.), и в София
(декември 2013 г.). По времето на срещите беше изработена и
приета концепция, интегрирана в проекта за Национална стратегия
за българите в чужбина.
По настояване на вицепрезидента, едва на своето последно
заседание от 23 юли 2014 г. правителството на г-н Орешарски
намери време, за да одобри изработения проект под името
"Национална стратегия за българските граждани и историческите
български общности по света" .
Така, макар и формално по времето на правителството на г-н
Орешарки, с приемането на стратегията приключи един етап,
започнал още при правителството на г-н Бойко Борисов и продължен
от екипа на президентството. Това се случи след многобройни
консултации и работни групи със заинтересовани държавни
институции, които отразиха и вижданията на българските граждани
извън страната.

Тази стратегия поставя жалоните на институционализирането на
отношенията между българската държава и българите извън
страната, и създаването на техни легитимни изборни
представителни органи.
В този смисъл, абсолютно необходимо е кандидатите за
председател на ДАБЧ да посочат своите виждания по начина на
изпълнение на записаното в "Национална стратегия за българските
граждани и историческите български общности по света"

В тази връзка, формулираме следните въпроси, на които
настояваме кандидатите за председател на ДАБЧ да отговорят по
време на изслушването:

- Предвижда се българските граждани извън страната да избират
свои представители на ниво консулски окръг, като се организират
в Обществени съвети, които да ги представят. По какъв начин ДАБЧ
ще допринесе за тяхното сформиране, популяризиране и работа?

- Българите по света следва да бъдат представени на държавно
ниво чрез изборен Национален съвет. Смятате ли, че ДАБЧ трябва
да има по право свой представител в Националния съвет, и как ще
участва в неговата работа?

- При разискванията на Изборния кодекс от 42-то Народно събрание
(февруари 2014 г.), в пленарна зала бе внесено предложение за
създаване на избирателен район - Чужбина (МИР "Чужбина"), в
който българските граждани извън страната да могат да избират
свои народни представители. Какво е отношението Ви към изборното
представителство на българските граждани извън страната чрез
свои депутати в Народното събрание? Смятате ли, че опитът в
балканските държави (Румъния, Хърватска, Македония), както и
опита на Франция, Испания, Италия, Португалия при създаване на
избирателни райони в чужбина е уместно да бъде използван в
България?

- Временните ОС смятаме, че е необходима качествена реформа в
работата на ДАБЧ. Какви според Вас трябва да бъдат целите и
средствата за изпълнението им? В какви срокове и с какъв бюджет?Уважаема г-жо Кунева,

Очакваме провежданият конкурс за председател на ДАБЧ да бъде
прозрачен и проведен отговорно, така че резултатът от него да
бъде обективен. Предложенията в това наше писмо и въпросите към
кандидатите, които формулираме, са в тази посока.
От друга страна, настояваме предвиденият в Националната
стратегия Съвет по прилагане на стратегията към вицепремиера,
отговарящ за българите извън страната, т.е. към Вас, да бъде
сформиран възможно най-бързо (вж. стр. 16 от стратегията в
нейния PDF формат). Този орган е предвидено да бъде сформиран с
акт на Министерски съвет и да работи до избирането на Национален
съвет на българите извън страната. Само изборни и независими
органи може да гарантират легитимно представителство на
българските граждани извън страната.


С уважение,

За Временните обществени съвети в чужбина:
Любомир Гаврилов (Франция)
Петранка Стаматова (САЩ)
Таня Тодорова (Германия)
Максим Божилов (Канада)
Лиляна Димитрова. (САЩ)
Тася Тасова (Австралия)
Стефан Манов (Франция)
Валерия Кертикова (Гърция)
Мира Паунова (Австралия)
Илиана Илиева-Дъбова (Испания)
Атанас Чобанов (Франция)
Божидар Попов (Бразилия)
Борис Танушев (Франция)
Васил Халачев (Испания)
Петьо Петров (Франция)
Велислава Генадиева (Испания)
Екатерина Янева (Франция)
Веселина Георгиева (Испания)
Димитрина Ланг (Германия)
Галя Стоянова (Германия)

Повече за подписалите и за ВОС може да намерите на адрес:
www.globalbulgaria.org
--------------------------


Допълнение към изхохдящ номер 01 и 02/18.01.2015


Допълнителна информация относно ВОС

Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) са
гражданска инициатива, възникнала през 2009 г. като реакция на
опитите за ограничаване на активното избирателно право на
българските граждани извън страната.

Защо са необходими ОС на българите в чужбина?

Така, както българите в България си имат местно самоуправление -
в лицето на общински съветници, и национално представителство -
в лицето на народни депутати, така и за българите зад граница е
необходимо същото. Обществен съвет може да се формира към всяко
българско дипломатическо или консулско представителство. Те са
независими изборни органи, предвиден по член 5 ал. 3 от Закона
за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр.
30/11.04.2000 г.

Повече за тях може да намерите на уебстраницата на ВОС:
www.globalbulgaria.org

Вече създадените Временни обществени съвети функционират само до
провеждането на предвидените в "Национална стратегия за
българските граждани и историческите български общности по
света" (НСБГИБОС) избoри за постоянни Oбществени съвети (ОС).

До легитимните избори основните цели на ВОС са:

- да защитават политическите права на българите извън страната,
на първо място избирателните им права;
- да работят за обединението и да защитават интересите на
българските общности в чужбина;
- да работят по подготовката и провеждането на избoри за ОС на
българите в чужбина, които легитимно да представляват българите
зад граница пред националните институции.

Ето какво е записано в Националната стратегия (НСБГИБОС) за
основните оперативни функции на ОС:

- да подпомагат дейността на дипломатическите и консулските
представителства по отношение на българите - български граждани
и/или лица от български произход, в съответната държава;
- да представят интересите на българите - български граждани
и/или лица от български произход, временно или постоянно
пребиваващи зад граница, в съответния консулски окръг пред
дипломатическите и консулските представителства на Република
България;
- да подпомага дейността на обществените сдружения на българите
- български граждани и/или лица от български произход, временно
или постоянно пребиваващи зад граница - за съхраняване на
българската национална идентичност, самосъзнание, образование и
култура сред българите;
- да предоставят информация по въпроси, представляващи интерес
за българите - български граждани и/или лица от български
произход, в съответната държава.

Какво не е Общественият съвет?

- Общественият съвет не е асоциация, в него не се членува, той е
изборен орган.
- Обществените съветници не получават възнаграждение, те работят
доброволно и безвъзмездно.
- Общественият съвет не получава инструкции от държавни
организации.

Инициативата Временни обществени съвети на българите в чужбина
се разви през последните 5 години, като натрупа значителен
експертен капацитет в областта на теорията и практиката на
политическото и институционално представителство на диаспорите
по света, вот зад граница - юридически и
организационно-технически аспекти, избирателни системи, изборни
методики, изборна математика, електронен (интернет) вот,
организация и работа на изборната администрация, съдебен контрол
в изборния процес, гражданско участие в изборния процес, НПО и
наблюдатели.
Представители на ВОС са автори на редица публикации в
специализирани издания, експертни доклади и становища, медийни
изяви. (Най-пълна информация за последните може да получите от
интернет портала www.Eurochicago.com, който подкрепя
инициативата от първия й ден.)
ВОС участват и в работата на Гражданския борд за свободни и
прозрачни избори към Министерския съвет.
Част от изборните правила за гласуването в чужбина, залегнали в
действащия Изборен кодекс, възпроизвеждат в голяма степен
текстове, предложени от експертите на ВОС.
Националната стратегия за българските граждани извън страната,
приета през 2014 г., включва предложенията на ВОС относно
институционалното представителство на живеещите извън страната.

Временни обществени съветници работят на пет континента в
различни страни сред които са: Австралия, Бразилия,
Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Канада, САЩ, Франция,
Швейцария и др. (подредени по азбучен ред).

За връзка с ВОС може да се обърнете към указаните адреси в
уебсайта или към следните лица за контакт:

Във Франция
Проф. Любомир Гаврилов
bg.asso@free.fr

В САЩ:
Петранка Стаматова
p.stamatov@yahoo.com

В България:
Мариана Христова
GSM: 0896-020676
Nedelya@gmail.com
/ГГ/