Пресцентърът на ВСС разпространи декларация по повод на писмо до Съвета от шест неправителствени организации

OT 17:53:30 19-11-2013
NZ1753OT.011
ВСС - декларация

Пресцентърът на ВСС разпространи декларация по повод
на писмо до Съвета от шест
неправителствени организации


София, 19 ноември /БТА/
Във връзка с публикации, свързани с писмо до Висшия съдебен
съвет (ВСС) от шест неправителствени организации, отнасящо се до
случайното разпределение на делата ВСС заявява следното:
В писмото от Съюза на съдиите в България, Български адвокати за
правата на човека, Български институт за правни инициативи,
сдружение "СЕФИТА", Институт за развитие на публичната среда и
Център на НПО в Разград се съдържат редица неточности.
По отношение на техническото обезпечение на случайното
разпределение на делата ВСС прие идеята за въвеждане в
експлоатация на централизирана система за разпределение на
делата на случаен принцип, обслужвана от сървър разположен във
ВСС. Изграждането на тази система ще стане в рамките на проект
"Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна
комуникационна и информационна инфраструктура и единен
електронен портал на съдебната власт" по оперативна програма
"Административен капацитет". Проектът е пред сключване на
договор. Продължителността на изпълнението му е 18 месеца, но
разработването на централизираната система за случайно
разпределение ще е в по-кратки срокове, тъй като е само една от
дейностите по този проект.
На заседанието си на 31 октомври 2013 г. ВСС взе информирано
решение до въвеждането на единен централизиран софтуер за
случайно разпределение на делата инсталиран на сървър във ВСС, в
съдилищата да се използва специализирания продукт LawChoice и
модула за случайно разпределение в системата за управление на
съдебните дела АСУД. Съществуващият продукт Law Choice е
преработен, така че защитата му е повишена като в новата му
версия 4.0 са направени редица важни промени:
- въведена е нова функционалност - изпращане на протоколите за
избор на съдия докладчик по всяко конкретно дело в сървър на
Висшия съдебен съвет и отпечатване на протоколите чрез
Интернет-страницата на ВСС.
- създадена е възможност за преглед и сравнение между
приложените по делата и съхранените в сървъра на ВСС протоколи.
- служебните файлове, които съдържат информация, натрупана и
използвана при избора на случаен принцип на съдия докладчик, са
криптирани, така че се изключва възможността за външни промени
по тях.
- в максимална степен е запазен интерфейсът на програмата,
което облекчава потребителите - не се налага да усвояват нови
навици за работа с продукта.
Тези промени подобряват защитата и сигурността на софтуерния
продукт LawChoice, версия 4.0 до степен, съответна на
предназначението му и ползвателите му. От 1 януари 2014 г. на
електронната страница на ВСС ще се получават копия от всички
протоколи за случайно разпределение на дела от всички съдилища в
страната.
Не приемаме направената оценка на програмата за случайно
разпределение на делата LawChoice като "компрометирана". Тази
програма е създадена през 2005 г. от експерти от администрацията
на ВСС. За времето от 2006 година до днес, работейки във всички
прокуратури, следствени служби и почти всички съдилища,
продуктът претърпя развитие, версиите му са повече от 10. В
публичното пространство към LawChoice бяха отправени критики и
се изказаха предположения за възможност за манипулация. Във ВСС
през 2013 г. са постъпили резултатите от планови проверки на
Инспектората към ВСС в 61 съдилища в цялата страна и 16
прокуратури от апелативните райони Бургас и Велико Търново. В
рамките на всяка една от тях е проверявано спазването на
принципа за случайно разпределение на делата. Нито една от
проверките не е констатирала манипулиране на системата за
случайно разпределение. През 2013 г. е направена и проверка в
Софийски градски съд - по сигнал за нарушения на случайния
принцип, но такива не са установени. През 2012 г. са направени 3
тематични проверки за случайното разпределение на делата в
апелативен район Пловдив, включващи окръжен и Районен съд -
Пловдив и Районен съд - Кърджали. Няма установено манипулиране
на системите за случайно разпределение на делата. Същият
резултат са дали и 2-те проверки направени по сигнали за
заобикаляне на чл. 9 от ЗСВ - в следствения отдел при Окръжна
прокуратура -Варна и в Административен съд - Русе.
Единствените установени случаи на нарушения на принципа за
случайно разпределение на делата са свързани не с манипулиране
на електронната система, а със заобикаляне на този принцип. По
отношение на административните ръководители, които са го
допуснали са взети дисциплинарни мерки Съществува и един случай,
по който има наказателно производство, свързан с фалшифициране
на протокол за случайно разпределение на дела. Трябва да се
подчертае, че именно регистрирането на всяко едно действие в
паметта на електронната система за разпределение на делата даде
възможност тази фалшификация да бъде установена.
Що се отнася до желанието на неправителствените организации за
създаване на специална експертна група, която да направи оценка
на програмите LawChoice и АСУД, не съществува възможност ВСС,
да определи срок, условия за работа, вкл. заплащане, състав и
конкретно задание за работата й. Нормално е подобни ангажименти
да бъдат изпълнени от организациите, които искат да направят
въпросната независима експертна оценка.
На заседанието на ВСС, проведено на 14 ноември 2013, бяха
утвърдени вътрешни правила за случайното разпределение на делата
за ВКС и ВАС и бе приет проект на Единна методика по
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в
районните, окръжните, административните, военните, апелативните
и специализираните съдилища. При създаването й бяха взети
предвид всички направени досега проучвания в рамките на проекти
в органите на съдебната власт, свързани със системата на
случайно разпределение на делата. Проектът на Единна методика
бе изготвен след обобщаване на становищата и предложенията,
получени от съдилищата по първоначалните текстове на документа,
включително бе взето предвид изказаното от почти всички съдии
несъгласие да участват пряко в случайното разпределение на
делата. Проектът е предоставен за становища и одобрение от
представителите на неправителствените организации, членове на
Гражданския съвет към ВСС в едномесечен срок. Той, в едно с
поставени към него дискусионни въпроси, е публикуван на интернет
страницата на ВСС за допълнителни становища и предложения от
органите на съдебната власт в същия срок. С окончателното
приемане на Единната методика ще бъдат унифицирани правилата, по
които се осъществява случайното разпределение на делата във
всички органи на съдебната власт и ще бъде преодолян субективния
фактор при осъществяването на това, вменено от ЗСВ задължение.
С Методиката се цели ефективното приложение на принципа на
случайния избор и невъзможността за манипулиране, гарантиране
документираност и прозрачност при разпределение на делата,
отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност
при разпределението им.
В заключение бихме искали да подчертаем, че ВСС е поел своята
отговорност като висш административен орган на съдебната власт и
е предприел мерки, за да се уеднакви практиката при случайното
разпределение на делата във всички органи на съдебната власт и
да се предотвратят всички възможности за заобикаляне на
случайното разпределение или манипулиране на техническите
системи, които го извършват. Окончателното решаване на този
въпрос със създаване централизирана система за разпределение на
делата на случаен принцип, обслужвана от сървър разположен във
ВСС, е въпрос на време, но първите стъпки вече са направени и
ние очакваме в най-кратък срок те да дадат резултати, които да
бъдат оценени, както от магистратската общност, така и от
неправителствения сектор и българското общество.
/НЗ/