Открито писмо на екипа на фонд "Доверие" до Комисията за финансов надзор

OT 17:15:00 26-07-2013
NZ1714OT.010
фонд "Доверие" - КФН - писмо

Открито писмо на екипа на
фонд "Доверие" до Комисията
за финансов надзор

ДО
СТОЯН МАВРОДИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


ОТКРИТО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас по повод публикация в информационна агенция
БГНЕС от 23.07.2013 г. със заглавие "Доверие" се е превърнала в
спомагателна каса за Прокопиев", която многократно е
препубликувана или използвана като източник за публикации в
други сайтове, печатни и електронни медии.

В публикацията, накратко се твърди следното:
1. ПОК "Доверие" е инвестирала средства на управляваните от нея
пенсионни фондове, в размер на 100 млн. лева, в облигационни
емисии, репо-сделки и акции на емитенти и публични дружества,
свързани с г-н Иво Прокопиев;
2. Фондовете на ПОК "Доверие" щедро финансират дейностите на
същия, като това представлява посягане към вноските за втора
пенсия на лицата, осигурени във фондовете, управлявани от
Компанията и от друго споменато в материала
пенсионноосигурително дружество;
3. "Засега намесата на Комисията за финансов надзор (КФН) успява
да блокира или поне да минимизира щетите от потенциалните
загуби, основно в "Доверие"."

Във връзка с цялостното съдържание и внушения, направени в
"разследването", с горепосочените акценти, с оглед на факта, че
материалът се използва, като източник за информация и се
тиражира от други медии, под една или друга форма, което поставя
под съмнение добрата репутация на ПОК "Доверие" и на още едно
системно по размер пенсионно осигурително дружество в страната,
компроментира изцяло допълнителното пенсионно осигуряване,
създава тревоги на клиентите на Компанията, които така или иначе
са притеснени от оповестената сделка за мажоритарния дял на
дружеството и неяснотите, свързани с обявения кандидат и
неговите намерения, както и по повод многократните позовавания в
материала на действия предприети от КФН, за които няма публична
информация и източник за нея, но на база интерпретацията и
контекста, в който се използва, може да се направи обосновано
предположение, че става въпрос за източници от КФН, се обръщаме
към Вас с настоятелна молба за следното:

КФН да изпълни своите функции, посочени в:
o Чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
(Чл. 11. Комисията при осъществяване на предоставените й с този
закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:
1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и
осигурените лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на стабилност,
прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез
правила и системи за управление на рисковете на тези пазари);
o Чл. 1, ал 3 и чл. 2 от Кодекса за професионална етика на КФН (
(3) Кодексът цели да повиши доверието и да издигне престижа на
Комисията в изпълнение на нейната основна мисия - защита на
интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица и
осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие във
финансовите пазари. Чл. 2. Дейността на Комисията и на
служителите в нейната администрация се осъществява при спазване
принципите на законност, безпристрастност, компетентност,
отговорност, лоялност и колегиалност.);
o Както и Мисията на КФН, която гласи: "Основна мисия на
институцията е да съдейства с юридически, административни и
информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност
на небанковата финансова система в България, както и да
защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и
осигурените лица.", като публично, чрез медиите, отговори на
отговори на следните въпроси:
1. Отговаря ли на истината или не тиражираната информация, че
сега или в миналото е имало или има инвестиции в размер на 100
млн. лв. в облигационни емисии и акции на емитенти, свързани с
Иво Прокопиев и ако не, какъв е точният им размер, като
абсолютна сума и дял в портфейлите на фондовете, управлявани от
ПОК "Доверие";
2. Направените инвестиции представляват ли, под някаква форма,
нарушение на законите в страната вкл. и на специфичните,
свързани инвестиционната дейност, и с дейността по допълнително
пенсионно осигуряване;
3. Има ли случай, в който ПОК "Доверие" да е единственият
инвеститор в някоя от посочените емисии или във всички тях, като
инвеститори, участват и други пенсионни фондове, банки и др.;
4. Обслужват ли се редовно посочените инвестиции към настоящия
момент и има ли претърпени загуби от страна на осигурените лица
по техен повод. Какъв е процентът на доходност, реализиран от
конкретните инвестиции и може ли те да бъдат квалифицирани като
"източване" на фондовете;
5. От кога посочените инвестиции, които се тиражират в медиите,
са в портфейлите на пенсионните фондове, управлявани от ПОК
"Доверие", отразявани ли са в ежегодните проверки от страна на
КФН, констатирани ли са нарушения по повод тези инвестиции в
миналото и защо те се превърнаха в обект на публичен интерес,
едва сега;
6. Отговаря ли на истината твърдението за свързаност, съгласно
Кодекса за социално осигуряване, между посочените емитенти и ПОК
"Доверие;
7. Има ли специфична причина, поради която КФН, но не
проверяващите екипи, се фокусира конкретно върху тези
инвестиции, без да обръща внимание върху други сходни по
структура и риск емитенти и инвестиции на пенсионните фондове,
управлявани от ПОК "Доверие";
8. Свързан ли е този фокус с политическата обстановка в страната
и с факта, че тази информация се използва като аргумент за
публични атаки срещу определени политици;
9. Публичното тиражиране на подобна информация и липсата на
официална позиция, от страна на КФН, имат ли отношение към
оповестената продажба на мажоритарния дял на Компанията?

Убедени сме, че публичният отговор на тези въпроси, от страна на
регулаторния и надзорен орган, който по закон е призван да се
грижи за правата и интересите на осигурените лица, и за
доверието към финансовите пазари, ще внесе яснота и ще прекрати
всякакви спекулации по повод дейността, законосъобразността и
прозрачността в работата на ПОК "Доверие". Ще даде отговор на
тревогите, които подобни публикации и информация пораждат в
осигурените лица, ще пресече възможността пенсионните фондове да
бъдат използвани, по недопустим начин, в политическото
говорене, а не на последно място, по важност, ще прекрати
опитите за разгръщане на по-широка негативна кампания, която
може да постави под риск съществуването на втория стълб в
пенсионната ни система, като цяло и с това да елиминира шанса на
милиони български граждани да получават нормални пенсионни
доходи в бъдеще!


Екипът на ПОК "Доверие"

/НЗ/