Изявление на Европейската комисия преди Международния ден на жената през 2021 г.

OT 13:34:01 05-03-2021
MI1333OT.010
ЕК - 8 март - изявление

Изявление на Европейската комисия преди
Международния ден на жената
през 2021 г.


Изминалата година беше трудна. Пандемията от Ковид-19 не пощади никого и беше особено тежка за жените в целия свят. Лекари, медицински сестри, учители, продавачи - професии, често упражнявани от жени - се оказаха на предната линия на пандемията. Всичко това, докато същевременно поемат още по-големи отговорности вкъщи.

Нека отделим време да благодарим на жените за смелостта, съчувствието и приноса им в борбата с тази криза, включително като поддържаме функционирането на нашите общества, системите за полагане на грижи и услугите от най-съществено значение.

Въпреки че жените съставляват по-голямата част от работещите на първа линия в здравеопазването, те бяха твърде слабо представени в процесите на вземане на решения във връзка с пандемията. Например от националните специализирани работни групи във връзка с Ковид-19 в 87 държави, включително 17 държави от ЕС, 85,2 процента бяха ръководени от мъже.

Равенството между половете трябва да бъде в основата на възстановяването след пандемията. В Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост се предвижда, че равенството между половете и равните възможности за всички следва да се вземат предвид и да се насърчават по време на подготовката и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Жените трябва също така да бъдат по-добре представени на лидерски позиции както в политиката, така и в управителните съвети на дружествата - ще продължим да се борим за това.

Комисията не пощади усилия за постигане на по-голямо равенство между жените и мъжете в Европа и извън нея. В изпълнение на един от ключовите елементи на стратегията на ЕС за равенство между половете, Комисията представи предложение за нови мерки за прилагане на принципа за равно заплащане. Равенството между половете е един от основните принципи на европейския стълб на социалните права, както и от представения тази седмица амбициозен план за действие за прилагането му. Равенството между половете е в центъра и на външната дейност на ЕС. Планът за действие на ЕС относно равенството между половете (GAP III) очертава смела и оперативна програма за насърчаване на равенството и гарантиране, че жените и момичетата по целия свят са оправомощени да участват в изграждането на демокрацията, правосъдието, мира и сигурността.

Пандемията от Ковид-19 изостри съществуващите неравенства в нашето общество. Тя изложи жените на голям риск, понякога дори в собствените им домове. По-късно тази година Комисията ще представи ново предложение за борба с основаното на пола насилие в ЕС. В нашите държави партньори съвместната инициатива Spotlight на ЕС и ООН адаптира приоритетните действия за премахване на всички форми на насилие, основано на пола, до спешна необходимост.

Напредъкът се постига трудно, но лесно се губи. Трябва да работим за това Европа да остане лидер в областта на правата на жените. Отстъплението е неприемливо и ние ще продължим напред.

Контекст

В изпълнение на ангажиментите, поети от председателя Урсула фон дер Лайен, първата жена председател на Европейската комисия, миналата година заместник-председателят Вера Йоурова и комисар Хелена Дали представиха Стратегията за равенство между половете за периода 2020Ч2025 г. В стратегията се определят редица амбициозни действия за постигане на напредък по отношение на равенството между половете в Европа и извън нея. Днес Европейската комисия публикува годишния си доклад относно равенството между мъжете и жените.

Един от основните приоритети на стратегията беше инициатива за укрепване на принципа на равно заплащане чрез прозрачност в заплащането. Вчера Комисията прие законодателно предложение. Комисията ще продължи също така да настоява за приемането на предложението от 2012 г. за директива за подобряване на баланса между половете в управителните съвети на дружествата.

Комисията също така работи по нова законодателна инициатива за борба с насилието, основано на пола. През февруари започна обществена консултация относно инициативата. Успоредно с това присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа остава ключов приоритет за Комисията. През юни 2020 г. Комисията прие първата по рода си стратегия на ЕС за правата на жертвите, с което допълнително активизира борбата си срещу насилието, основано на пола.

Справянето с онлайн насилието срещу жени е друг важен елемент от стратегията за равенство между половете. Законодателен акт за цифровите услуги, предложен от Комисията през декември 2020 г., подкрепя стратегията и има за цел по-нататъшното хармонизиране и актуализиране на правилата за доставчиците на цифрови услуги, като същевременно се предприемат мерки по отношение на разпространяваното от потребителите незаконно съдържание и се предоставят гаранции за защита на основните права. В Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения Комисията обяви редица действия за насърчаване на балансирано участие на половете в професиите, свързани с ИКТ, и в развитието на цифрови умения. Подсилената гаранция за младежта подкрепя мерки за преодоляване на предубежденията по отношение на пола и дискриминацията в консултациите и насоките в областта на заетостта.

В съответствие с целите, определени в плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор, Комисията скоро ще стартира кампания за повишаване на осведомеността по въпросите на равенството между половете и многообразието, насочена към вдъхновяващи модели за поведение в аудиовизуалния и новинарския медиен сектор. Това е част от по-широките усилия за насърчаване на баланса между половете и многообразието в сектора на творчеството и културата, което включва и действия, провеждани в рамките на подпрограма "Медиа" на програмата "Творческа Европа".

Измерението, свързано с равенството между половете, е напълно интегрирано в програмата "Хоризонт Европа" и в "Ново ЕНП за научни изследвания и иновации". Приобщаването и равенството са също така основни принципи на програмата "Еразъм +", която подкрепя жените социални предприемачи или представители на академичните среди и спомага за разкриването на нови области на научни изследвания в областта на равенството между половете, устойчивостта и овластяването на жените. За да се изтъкне постиженията на европейските жени в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, културата и спорта Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието, младежта и спорта, стартира кампания в социалните медии, #EUwomen4future.

Днес Съвместният изследователски център на Комисията и Европейският институт за равенство между половете (EIGE) стартираха съвместен проект - портал за наблюдение на стратегията за равенство между половете за стратегията за равенство между половете за периода 2020Ч2025 г.


Новата многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. укрепва интегрирането на принципа на равенство между половете в разходването на бюджета на ЕС, по-специално чрез структурните фондове на ЕС. NextGenerationEU също обръща специално внимание на равенството между половете. По-специално в националните планове за възстановяване и устойчивост следва да се посочва как се очаква инвестициите и реформите, които ще бъдат финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, да допринесат за насърчаване на равенството между половете и равните възможности за всички.

Извън ЕС върховният представител/заместник-председател Жозеп Борел и комисарят Юта Урпилайнен представиха набор от действия за укрепване на равенството между половете и овластяването на жените чрез новия план за действие относно равенството между половете (GAP III) за периода 2021Ч2025 г. Инициативата Spotlight, подета от Европейската комисия заедно с Организацията на обединените нации, цели именно премахването в световен мащаб на всички форми на насилие, основано на пола.
/МИМ/