Рекултивация на общинското сметище се извършва в община Трекляно

с. Трекляно, 26 януари /Елица Иванова, БТА/


Първа копка, официална церемония и пресконференция се състояха в община Трекляно по изпълнението на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот №009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с.Уши, община Трекляно". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 


Изпълнението на проекта е насочено към изпълнение на мерки по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Трекляно, което не отговаря на изискванията. Площадката на депото е разположена върху имот с площ от 9,677 дка. Площта на депото, която ще бъде рекултивирана е 0,25 ха.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати устойчивост и дълготрайност на рекултивираното депо, намаляване на негативното въздействие върху околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, подобряване на качеството на живот на жителите на общината.
Община Трекляно предвижда на рекултивираното депо да бъдат създадени нови зелени площи. 
Започналият вече проект е с начална дата 10 юни 2020 г. и финален етап - 10 май 2022 г. Общата стойност на проекта е 209 134.28 лв., от които европейско финансиране 177 764,14 лв, а националното съфинансиране е в размер на 31 370,14 лв.

Община Трекляно