Европейска гражданска инициатива: Комисията взе решение да регистрира инициативата "Право на лечение"

OT 14:31:02 21-08-2020
NS1429OT.020
Европейска комисия - съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията взе
решение да регистрира инициативата
"Право на лечение"


Брюксел, 21 август 2020 r.
Европейската комисия взе днес решение да регистрира европейска гражданска инициатива (ЕГИ) под надслов "Право на лечение". Организаторите на ЕГИ призовават Съюза да "постави общественото здраве преди частната печалба [и] да направи антипандемичните ваксини и лечение световно обществено благо, което да е свободно достъпно за всички".

Европейската гражданска инициатива цели следното:

1. Да гарантира, че правата върху интелектуалната собственост, включително патентите, не възпрепятстват достъпа до или наличността на бъдеща ваксина или лечение на COVID-19;
2. Да гарантира, че законодателството на ЕС относно изключителните права върху данните и търговската изключителност не ограничава незабавната ефективност на задължителните лицензи, издавани от държавите членки;
3. Да въведе правни задължения за бенефициентите от фондовете на ЕС да споделят знания, свързани със здравни технологии, интелектуална собственост и/или данни във връзка с COVID-19, в общ резерв на технологии или патенти;
4. Да въведе правни задължения за бенефициентите от фондовете на ЕС по отношение на прозрачността на публичното финансиране, производствените разходи, както и клаузите за достъпност и финансова достъпност, в съчетание с неизключителни лицензи.

Комисията счита, че ЕГИ е допустима от правна гледна точка, тъй като отговаря на необходимите условия. Поради това тя реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала ЕГИ по същество.

Следващи стъпки

След днешната регистрация на ЕГИ организаторите могат да започнат през следващите 6 месеца едногодишен процес на събиране на подписи за подкрепа. Ако в рамките на 1 година ЕГИ получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от 6 месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да обоснове решението си.

Контекст

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите, за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите - членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия.

Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

От стартирането на ЕГИ досега Комисията е регистрирала общо 75 граждански инициативи и е отхвърлила 26.
/НС/