В националния пресклуб на БТА

OT 13:35:31 06-07-2020
RM1334OT.029
БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ

В националния
пресклуб
на БТА


На 7 юли, вторник, от 11.00 часа,
ще се състои пресконференция на
Българската стопанска камара, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА"
на тема:
Възможности и проблеми в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители
Пресконференцията е по проект BG05SFOP001-2.009-0144 "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участници: Камен Колев - съветник на Председателя на УС на БСК и ръководител на проекта, Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, и Здравко Георгиев - изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция "СОФЕНА".


Уважаеми колеги и гости,
С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на БТА и в залата за пресконференции е необходимо да носите защитни маски. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране. Създадени са условия участниците в пресконференцията и журналистите да спазват необходимата физическа дистанция.Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА - www.bta.bg/bg/pressclub

/РУМ/