Морска среда: Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България поради закъснение в представянето на доклада за морската стратегия

OT 14:55:01 02-07-2020
PA1454OT.022
Европейска комисия - Съобщение за медиите

Морска среда: Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България поради закъснение в представянето на доклада за морската стратегия


Брюксел, 2 юли 2020 г.
Комисията призова България да спази задължението си за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Целта на тази директива е да се постигне по-ефективното опазване на морската среда в цяла Европа. В нея е предвидено задължение за държавите членки до 15 октомври 2018 г. да представят на Комисията актуализирана информация относно изготвените от тях първоначални оценки, определянето на добро екологично състояние и напредъка в изпълнението на екологичните цели.
Целта, заложена в Рамковата директива за морска стратегия, е до 2020 г. да се постигне добро екологично състояние на морските води в ЕС и да се осигури защита на ресурсите, от които зависят свързаните с морето икономически и социални дейности. Тази директива представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие (биологични видове, местообитания и екосистеми), тъй като съдържа изрична регулаторна цел за поддържане на биологичното разнообразие като основен фактор за постигане на добро екологично състояние.
За да се постигне добро екологично състояние, всяка държава членка е длъжна да разработи стратегия за морските си води (морска стратегия). Морските стратегии трябва редовно да се актуализират, като на всеки шест години те се преразглеждат и съответната информация се докладва на Комисията.
Комисията призова българската страна да изпълни задължението за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия в два случая: с официално уведомително писмо, изпратено до българските компетентни органи през март 2019 г., и с мотивирано становище от октомври 2019 г. Тъй като това задължение все още не е изпълнено, Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС.

За повече информация:
Съобщение за медиите (IP/20/1212)
Лица за контакти с медиите:
Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Daniela STOYCHEVA (+32 2 295 36 64)
Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

/ПА/