СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

OT 13:54:31 21-05-2020
MG1353OT.010
COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ


COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu


СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

София, 21 май 2020 г.

Световен ден на културното многообразие за диалог и развитие: съвместно изявление на върховния представител Жозеп Борел и комисар Мария Габриел

На Световния ден на културното многообразие за диалог и развитие отбелязваме културното многообразие в Европейския съюз и подчертаваме значението му за насърчаване на диалога и уважението между хората по целия свят. Европа е мозайка от разнообразие, създадена на база на многовековен обмен между различни нации, езици и култури. ЕС е ангажиран с опазване многообразието на култури и традиции по целия свят. Културните и творческите индустрии са двигателят на културния живот. Тъй като епидемията от коронавирус нанесе тежък удар на сектора на културата и творчеството, Европейският съюз подчертава отново тяхното обществено значение. Инициативи на ЕС като "Европейски столици на културата", програмите "Еразъм+" "и "Творческа Европа" придобиха допълнителна важност в този контекст.
Чрез програми, които подпомагат културния сектор на държавите партньори, ЕС е силно ангажиран с международните културни отношения. Европейският съюз също така насърчава силно културното сътрудничество, тъй като то допринася за междукултурния диалог, за помирение и устойчивост, предотвратява конфликти, възпира нетолерантността и насилствения екстремизъм.
С пилотния проект "Европейски домове на културата", ЕС въвежда новаторски модели и практики на сътрудничество в страните партньори за създаване на пространства - физически или цифрови, постоянни или временни - за културен обмен, съвместно създаване на идеи и контакти между хората. Културното наследство е едно от най-богатите прояви на културно многообразие. Нека помним, че то е незаменима и невъзобновяема ценност, която често е под заплаха поради предизвикателства, свързани с околната среда, конфликти или липса на грижи. Като част от Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, ЕС ще продължи да се ангажира със защитата на обектите на културно наследство и да води борба с незаконната търговия с културни ценности.
Културното многообразие насърчава иновациите и новото мислене. Благодарение на културното многообразие, през вековете Европа е съумяла да се адаптира към един променящ се свят. ЕС и държави членки са поели ангажимент да подкрепят и защитават разнообразието от култури, като предоставят възможности за културен обмен, сътрудничество и творчество. Културата е в основата на напредъка: тя може да играе ключова роля в периода след настоящата криза.

Отдел "Преса и медии" Представителство на ЕК в България

/МИГ/